Lovnorm Lande Idrettsforening

Stiftet 02.03.1975
Sist endret
04.03.2022 (Enklere IL)

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er
medlem av Norges Fotballforbund, av NIF gjennom Viken Idrettskrets og er tilsluttet Sarpsborg
Idrettsråd. Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv. se NIFs lov §§
10-4 og 10-6. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

«NIFs lov §§ 10-4 og 10-6 av dato 010122

§ 10-4. Medlemskap i idrettslag

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres
kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet
samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt. Klagen
skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen
til idrettskretsen innen 2 uker.

(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte klagebehandlingen til
en annen idrettskrets.

§ 10-6. Utmelding – Tap /fratakelse av medlemskap i idrettslag


(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem
som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år. Før vedtak
treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært
årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret
selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft
før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder tilsvarende.»

§ 4 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av mer enn én person til styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. For øvrig gjelder
NIFs lov § 2-4 (2) flg.

«NIFs lov §§ 2-4 (2) av dato 010122

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 1 måned etter
årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i
det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.»

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, se NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.

«NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7) av dato 010122

§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Særforbund kan ha
ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6 har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte.

(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person med slikt verv kan
ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.

(4) En person kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre
tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan
benyttes til et av idrettslagenes fordel.

(5) Forslagsrett på årsmøte/ting:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting.
c) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på årsmøtet/tinget innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(6) Talerett på årsmøte/ting:
a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i underordnet
organisasjonsledd.
c) NIFs generalsekretær, organisasjonssjefer i idrettskretsene og generalsekretærer i særforbund.

(7) Både styret og valgkomiteen i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett medlem som pr. 31. desember det år
valget avholdes er under fylte 26 år.

§ 2-6. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller
overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige lag i
samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til
organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 2-7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik
økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å
fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med
bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd eller i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.»

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, se NIFs lov § 2-8.

«NIFs lov §§ 2-8 av dato 010122

§ 2-8. Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så
nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller
annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme
organisasjonsledd.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller
ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser
ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller
som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i
en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge
spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøter i idrettslag.»

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet og flertallskrav og protokoll, se NIFs lov § 2-9. Protokollene fra
styremøtene skal fortløpende gjøres tilgjengelig for idrettslagets medlemmer.

«NIFs lov §§ 2-9 av dato 010122

§ 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning
til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til
vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.»

§ 8 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse, se NIFs lov § 2-10.

«NIFs lov §§ 2-10 av dato 010122

§ 2-10. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med
utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.»

§ 9 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av
årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Idrettslaget skal følge
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. For idrettslag som ikke har
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal
omfatte hele idrettslagets aktivitet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres i et digitalt regnskapssystem og spesifiseres så ofte som
opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares
på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.

f) Årlig rapportering til NIF knyttet til balanse/regnskap.

§ 10 Budsjett, utlån og garanti

For budsjett, utlån og garantier, se NIFs lov §§ 2-13 og 2-14.

«NIFs lov §§ 2-13, 2-14 av dato 010122

§ 2-13. Budsjett

(1) På årsmøte/ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle
midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Særforbund og idrettskretser skal på tinget fastsette et langtidsbudsjett for det lengste av tingperioden og to år.
Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og gjør disse tilgjengelige for
organisasjonen.

(3) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital.

§ 2-14. Utlån og garanti

Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til
årsoppgjøret. Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra organisasjonsledd og
beslutning fra Idrettsstyret.»

§ 11 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Årsmøtet kan avholdes som fysisk årsmøte, som digitalt årsmøte eller en
kombinasjon der medlemmene selv velger deltakelsesform.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall
skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Ved innkalling i strid med
bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av
saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(3) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.

(4) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og
forvaltning generelt.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til
å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og minimum ett styremedlem. Styrets
medlemmer velges enkeltvis.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, se NIFs lov § 2-21.

«NIFs lov §§ 2-21 av dato 010122

§ 2-21. Stemmegivningen

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller
stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.»
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

For regler om innkalling og gjennomføring, se NIFs lov § 2-19.

«NIFs lov §§ 2-19 av dato 010122

§ 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting

(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter:
a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller årsmøte/ting,
b) vedtak av styre/årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
c) i tillegg; For særforbund og idrettskretser: Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste ting
representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter.
For særkrets/ regioner og idrettsråd: Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i
særkretsen/regionen/idrettsrådet.
For idrettslag: Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles med minst 2 ukers frist.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig
måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(4) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om
innkalling av årsmøtet/tinget.

(5) For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 2-16 (4), (5), 2-17 (1) og (2) tilsvarende.»

§ 14 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets
høyeste myndighet mellom årsmøtene, og skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt
en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne ev. komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd.
f) Tegne de forsikringer idrettslaget har behov for.
g) Opprette og nedlegge grupper samt beslutte hvordan disse skal organiseres og ledes
Styret skal avholde møter når et styremedlem forlanger det.

§ 15 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs forenklete lovnorm
for idrettslag, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt
av styret. Med unntak av § 2, kan idrettslaget ikke vedta øvrige lovendringer med mindre
endringene følger av NIFs lovnorm. Slike lovendringer kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar
noe annet.

(2) Årsmøtet kan med 2/3 flertall av de avgitte stemmer beslutte at idrettslaget skal bruke NIFs
ordinære lovnorm for idrettslag.

§ 16 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 15.

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av
saken.