Velkommen til årsmøte 2021

Styret innkaller til årsmøte i Lande Idrettsforening. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams søndag 09 mai 2021 kl. 14:00.

Pga koronasituasjonen avholdes årets årsmøte digitalt

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2021! 

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet, blant annet valg av styre og behandling av budsjett. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Digitalt årsmøte
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for 2021 avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Link til møtet blir publisert i Lande IF fellesgruppe i Spond senest en uke før møtet.

Alle som ønsker å delta bes om å sende e-post til regnskap@landeif.no med navn, e-post og telefonnummer innen 08. mai klokka 16.00. Forhåndsregistrering vil lette gjennomføringen slik at det kan lages liste over deltakere med stemmerett i forkant (se under). Det er også mulig å delta på møtet uten å registrere seg på forhånd. Vi ber i så fall om man møter opp fra 13:30 for kontroll av medlemskap, slik at møtet kan starte presist.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se Norges idrettsforbunds side om digitale årsmøter.

Saker på møtet
Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet
, sendes styret senest 25 april 2021 til regnskap@landeif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er også adgang til å fremme nye saker på selve årsmøtet i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til regnskap@landeif.no før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://landeif.no/arsmote-2021/.

Hvem har stemmeret? Hvem kan velges til verv?
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lande IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lande IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Foresatte til medlemmer i klubben som ikke selv er medlem har anledning til å delta på årsmøte, men dersom de selv ikke er medlem, har de etter idrettens lover ikke egen stemmerett.

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,Lande IF`s Lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes (leder@landeif.no).

Sportslige hilsener fra styret i Lande IF  

 

Vedlegg:

Mal for melde inn saker som ønskes fremmet på årsmøtet.
Lande IF`lovnorm
Bruksanvisning for Teams

Denne innkallingen er dessverre 4 dager forsinket iht frist for publisering grunnet litt administrativ hikke, vi håper dere medlemmer allikevel godkjenner denne innkallingen.
Dersom noen har innvending grunnet for sen innkalling bes det om umiddelbar og senest innen fredag 16.04.2021 tilbakemelding om dette til Kjetil Nordhavn, 93019028/ leder@landeif.no.
Vi vil da endre dato for årsmøte og sende ny innkalling.